Rescatant la Bellesa Oculta: La Restauració de Façanes amb Història

Rescatant la Bellesa Oculta: La Restauració de Façanes amb Història

 

Un Viatge en el Temps: Recuperant la Veritable Essència d’un Edifici Emblemàtic

Fa uns 30 anys, una intervenció desafortunada va cobrir la majestuosa façana d’un edifici al barri de la Sagrada Família de Barcelona, actuant amb cromàtica disconforme, materials innapropiats i ocultant elements arquitectònics com les seves cornises originals. Aquesta decisió, possiblement motivada per estalvis en costos, va degradar l’autenticitat i la bellesa arquitectònica de l’edifici dissenyat per l’arquitecte Joaquim Llobet l’any 1931. Amb el pas del temps, es van desenvolupar patologies estructurals que requerien una intervenció acurada per retornar l’edifici a la seva bellessa original.

L’Art de la Restauració: Tècniques i Materials Tradicionals

La restauració d’un edifici històric no només és una tasca tècnica, sinó també un procés artístic que requereix una gran sensibilitat i respecte pel patrimoni. L’encàrrec que vam rebre per restaurar la façana d’aquest edifici emblemàtic a Barcelona va ser una oportunitat per aplicar tot el nostre coneixement en tècniques tradicionals i materials sostenibles.

Estudi i Anàlisi de Materials

El primer pas en aquest projecte va ser un estudi exhaustiu de l’estat actual de l’edifici. Aquest procés va incloure l’anàlisi en laboratori de mostres de materials i pintura per identificar les seves composicions originals. Aquestes anàlisis ens van permetre entendre millor les tècniques constructives utilitzades en l’època i ens van proporcionar una base sòlida per a la restauració.

Investigació en Arxius Històrics

Paral·lelament a l’anàlisi de materials, vam dur a terme una recerca en arxius històrics per obtenir informació detallada sobre l’edifici. Aquests arxius ens van revelar documents valuosos com els plànols originals dissenyats per l’arquitecte Joaquim Llobet i els registres de les llicències d’obra. Aquesta informació va ser crucial per a comprendre la visió original de l’arquitecte i per a garantir que la nostra intervenció respectés fidelment l’essència original de l’edifici.


FASES CLAU DE LA RESTAURACIÓ

El projecte de restauració es va desenvolupar en diverses fases per assegurar la preservació de l’edifici:

1. Enderrocs i Reconstrucció d’ Elements com Cornises: 

Es va procedir a l’enderroc controlat de parts deteriorades de cornises i altres elements arquitectònics, utilitzant tècniques tradicionals i materials respectuosos amb l’entorn històric.

2. Neteja i Decapat de Pintures: 

Inicialment, es va realitzar una meticulosa neteja de les superfície integral de les façanes, preparant així els paraments i elements estructurals per a les intervencions següents.

3. Reforç Estructural de Voladissos i Llindes: 

Per garantir l’estabilitat estructural, es va implementar un reforç específic en voladissos i llindes, utilitzant tècniques avançades amb materials compatibles per respectar la estructura original de l’edifici.

4. Reparacions amb Morters de Cal Hidràulica Natural: 

Les àrees danyades es van tractar amb morters de cal hidràulica natural, aplicats en capes per restaurar i reforçar les superfícies afectades, seleccionats per la seva adaptabilitat a les característiques originals de l’edifici.

5. Recuperació i Estabilització d’Estucs: 

Es van recuperar i estabilitzar els estucs originals mitjançant tècniques de consolidació adequades, assegurant la preservació dels acabats decoratius originals i mantenint l’autenticitat estètica de l’edifici restaurat.

6. Impermeabilització de Balcons: 

S’impermeabilitzaren els balcons amb sistemes moderns compatibles amb les tècniques tradicionals, aplicant capes impermeabilitzants i pavimentant amb rasilla catalana per respectar l’estètica i funcionalitat històriques.

7. Acabats i Pintures amb Silicat i Veladures: 

S’aplicaren pintures minerals a base de silicats de potassi tipus lasur amb tècnica de veladura (dissolucions del 3 al 5%) per aconseguir un cromatisme coherent i durador, complementant així les fases prèvies de restauració.

Aquestes fases van ser implementades amb meticulositat i coneixement especialitzat, garantint que cada etapa del procés contribuís a la preservació i restauració fidel del patrimoni arquitectònic, convidant a un futur on la història i la funcionalitat s’entrellacin harmoniosament.

 

EL Retorn de la Cromàtica: Pintures i Veladures al Silicat

Un dels aspectes més importants de la restauració va ser la recuperació de la cromàtica original. La intervenció anterior havia aplicat colors que no respectaven l’essència de l’edifici, desvirtuant la seva imatge. Vam utilitzar decapants biodegradables per eliminar aquestes capes de pintura incorrecta, permetent-nos aplicar nous acabats amb pintures i veladures al silicat. Aquesta tècnica va crear una cromàtica coherent amb la carta de patrimoni, retornant a l’edifici la seva esplendor original.

 L’Èxit d’un Projecte: La Importància de la Direcció d’Obra i la Coordinació de Seguretat

La direcció d’obra, va ser clau per garantir l’execució correcta de totes les tècniques i l’ús dels materials adequats. A més, la coordinació de seguretat va assegurar que totes les intervencions es realitzessin de manera segura i conforme a les normatives vigents.

Aquest projecte no només ha retornat la bellesa original a un edifici emblemàtic, sinó que també ha demostrat la importància de comptar amb professionals sensibilitzats i coneixedors del tema per assolir resultats excel·lents. La restauració d’elements arquitectònics, com les cornisas, i la reparació de patologies estructurals són tasques que requereixen dedicació, coneixement i un profund respecte pel patrimoni històric.

Compromís amb la Qualitat i l’Excel·lència

Per aconseguir una restauració exitosa, és fonamental treballar amb materials de qualitat i assegurar una execució acurada. A més, una direcció d’obra competent i una coordinació de seguretat estricta són essencials per garantir que cada pas del projecte es compleixi segons les normatives i estàndards més exigents. Al nostre estudi, ens apassionem per rescatar la bellesa amagada dels edificis històrics, aportant solucions sostenibles i respectuoses amb el patrimoni.

 

Deja un comentario

Ir al contenido