taula termini ITE - TECAT

Complir la llei desprès de passar la ITE de l’edifici.

Altres documents obligatoris desprès de passar la ITE.

Ja tenim una part dels edificis de les nostres ciutats amb la Inspecció tècnica ITE realitzada amb o sense deficiències.

Ara bé, has de saber que la llei obliga a una sèrie de nous requisits que constantment evolucionen amb noves lleis i modificacions.

Ja siguis administrador, president o propietari, sabem que resulta difícil estar actualitzat de l’evolució normativa que afecta als nostres edificis. Per això, aquest article té la intenció d’informar sobre el tema.

El decret de la ITE obliga a tenir un Llibre de l’edifici i en el cas de tenir deficiències lleus, importants, greus o molt graves, a realitzar un Programa de rehabilitació i informes de verificació periòdics de l’evolució d’aquestes deficiències segons uns períodes establerts per a cada cas.

A continuació t’explicaré en general els següents documents obligatoris per a part del certificat d’aptitud un cop s’ha realitzat la ITE. Si tens dubtes de la ITE mira l’article anterior “Les 7 Preguntes freqüents de la ITE dels edificis”

Si vas obtindré el certificat d’aptitud amb deficiències un tècnic haurà de fer revisions periòdiques sobre l’evolució de les deficiències detectades i classificades a l’informe ITE.

Aquest document oficial és l’informe de verificació de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IVI) .

Per exemple:

Un certificat d’aptitud amb deficiències Importants, té una vigència de 6 anys, amb revisions de l’estat de les deficiències importants establert cada 2 anys, des de la data d’emissió de l’informe ITE. Per tant, tindrà 2 informe de verificació fins la pròxima renovació de la ITE. Les dates estan indicades al mateix Certificat d’aptitud.

El Llibre de l’edifici en edificis existents.

Es un instrument d’informació de la vida de l’edifici, el redacta el tècnic competent.

Un cop rebut l’informe ITE per part de la propietat, S’ha de formalitzar el llibre de l’edifici que inicialment ha d’estar format, com a mínim, per l’informe d’inspecció tècnica i el document acreditatiu de lliurament a l’Administració. Si s’escau, cal incloure els comunicats de les situacions anòmales d’habitatge i, en el seu cas, el comunicat de situacions de risc.

En el llibre s’hi ha de fer constar, a més de la documentació bàsica d’identificació de l’edifici i del seu règim legal, la documentació la relativa a la conservació, l’ús i el manteniment de l’edifici.

El contingut del llibre de l’edifici s’ha d’actualitzar amb la documentació de les possibles modificacions del seu règim legal, la que derivi de les successives obres de reforma o canvi d’ús que s’executin, la que generi la gestió de l’edifici i els controls tècnics i periòdics obligatoris i, en el seu cas, amb l’acta notarial declarativa del final d’obra.

L’arxiu de documents ha de contenir els documents següents:

 • L’informe d’inspecció tècnica obligatòria (IITE) sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.
 • El document acreditatiu del lliurament a l’Administració de les dades bàsiques de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges, degudament registrat.
 • El comunicat a l’ens local del municipi al qual pertany l’edifici en cas de situació de risc per a les persones, degudament registrat, i si s’escau.
 • El programa de rehabilitació per esmenar les deficiències
 • Els certificats de final d’obra de totes les obres que s’executin en l’edifici.
 • El certificat d’aptitud, si en disposa.
 • El certificat d’eficiència energètica de l’edifici, quan se’n disposi.
 • Les instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions.
 • Els documents que justifiquin la realització d’operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter obligatori, així com la identificació de les empreses o professionals que les han realitzades i les garanties que s’han donat. No s’admetran els documents que no siguin factures amb tots els requisits legalment exigibles a aquestes.
 • Els pressupostos i contractes d’obres, manteniments i honoraris professionals.
 • Els certificats d’inscripció en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya de les instal·lacions comunes de l’edifici de baixa tensió, gasos combustibles, instal·lacions petrolíferes, instal·lacions tèrmiques i d’ascensors que s’hagin realitzat.
 • Els certificats d’inspeccions tècniques de les instal·lacions comunes sotmeses a reglamentació de seguretat industrial.
 • Tota la documentació que sigui rellevant per al coneixement de l’estat de l’edifici i tota la documentació de què ja es disposi sobre l’edifici.

El llibre de l’edifici ha d’estar a disposició de tots els copropietaris de l’edifici i dels representants de l’Administració que han de vetllar pel compliment.

En el cas de comunitats de propietaris, els representants o administradors de la finca han de facilitar el coneixement del llibre de l’edifici a les persones adquirents.

En resum, el llibre de l’edifici és un element viu, que evoluciona. Recull com és l’edifici i té un històric documental i de registre de tot el relatiu al compliment legal, actuacions i instruccions d’ús i manteniment indicades per el tècnic de capçalera.

El programa de rehabilitació:

El programa de rehabilitació adopta les mesures correctores necessàries per esmenar les deficiències en el termini que estableixi l’informe d’inspecció tècnica, amb el corresponent acord de la Junta d’aprovació del programa i el seu finançament a través del fons de reserva específic.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir al contenido