7 preguntes més freqüents sobre la ITE dels edificis

Des de el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatge, publicat el  26/11/2010 es va establir uns terminis per a que els edificis existents realitzessin la Inspecció Tècnica d’edificis (ITE) obligatòria.

Posteriorment van regular-se modificacions e incorporacions amb el Decret 67/2015.

En aquest article es pretén resumir les preguntes més freqüents que esperem que et sigui de gran ajut.

1/ Què és aquesta inspecció?

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent ( arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació) que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Permet tenir establert un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Una vegada obtingut l’informe tècnic ITE oficial, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici. De tot el tràmit habitualment es contracta amb el tècnic responsable.

2/ Quan li toca passar la inspecció ITE al teu edifici?

Primer has de tenir en compte la tipologia d’edifici.

Els edificis amb ús d’habitatge, sempre que es compleixi qualsevol dels supòsits següents:

 • Si ho determina el programa d’inspeccions que consta a continuació.
 • Si ho determinen programes o ordenances locals, que han de respectar com a mínim el que estableix la normativa vigent.
 • Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics d’ajuts per al foment de la rehabilitació.

Estan exempts de passar la ITE els edificis per als quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.

Es important diferencia si es un edifici unifamiliar (casa aïllada, adossada o aparellada) o un edifici plurifamiliar, ja que tenen terminis i condicions diferents.

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data que caduqui la cèdula.

En el cas d’edificis que duguin a terme rehabilitacions integrals, i disposin de llicència de primera ocupació el termini d’antiguitat de 45 anys de l’obligació de passar la inspecció tècnica s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat final d’obra i habitabilitat.

Segon, has de saber l’any de construcció de l’edifici, ens guiem per l’any de construcció que indica el cadastre . Des de el seu buscador web pots entrar a la fitxa cadastral de l’edifici.

Per últim, consulta les taules de terminis adjuntes i l’any durant el qual has de fer la ITE.

3/ Què pot passar si no faig al ITE?

D’acord amb la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, no disposar de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici és una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, en els supòsits en què sigui exigible, i pot comportar sancions de més de 9.000€.

4/ Què faig si ha caducat el termini obligatori per fer la ITE?

Si ha passat el termini es possible que hagis rebut una carta de la Generalitat de Catalunya. Igualment el no rebre la carta no t’evita el compliment de la llei.  Per tant, és aconsellable que la feu al més aviat possible i la presenteu a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ja que actualment esteu exposats a una sanció. Si hi hagués qualsevol accident a la finca, la sanció encara podria ser més elevada.

5/ Com es el procediment per fer la ITE?

Com qualsevol altre contractació de serveis s’accepta la oferta sol·licita a la empresa.

En funció del nombre d’habitatges caldran mes o menys dies per completar les visites als habitatges, local i zones comuns de l’edifici.

Particularment, a TECAT fruït de la experiència de moltes inspeccions tenim una metodologia i procediment estandarditzat que et resumiré breument.

Establim el dia o dies de inspecció, on els veïns indiquen en quin tram horari els hi va be que visitem l’immoble. Les visites són de curta durada 15-20 minuts, tot i que si es detecten deficiències dediquem el temps necessaris.

És obligatori inspeccionar un mínim del 80% de les entitats (locals, habitatges i pàrquing) i el 100% de les entitats de risc (sota coberta, PB i sota rasant)

A les visites fem inspecció visual de l’interior per registra deficiències amb fotografies. No es fan proves d’assaig però si que segons l’edifici les recomanen. Per exemple en edificis amb bigues de fusta.

Un cop finalitzades les visites estudiem i redactem l’informe oficial ITE de la Generalitat amb detall de com es l’edifici i de les deficiències detectades.

Posteriorment, registrem l’informe a la Generalitat per obtenir el Certificat d’aptitud. Cal dir, que si es detecten deficiències greus o molt greus cal un procediment d’actuació de urgència per col·locar mesures cautelars per evitar danys.

6/ Caduca la ITE?

Si caduca.

La validesa està condicionada a la qualificació de les deficiències que s’han detectat durant la inspecció tècnica:

 • 10 anys per informe sense deficiències detectades o amb deficiències qualificades com a lleus.
 • 6 anys per informe amb deficiències qualificades com a importants (que condiciona fer un informe verificació cada 2 anys).
 • 3 anys per informe amb deficiències qualificades com a greus o molt greus (condicionat a l’execució de les mesures cautelars i redacció dels corresponents informes de verificació establerts a l’informe ITE).
 • Un cop finalitzada la vigència s’haurà de tornar a fer una nova ITE.

7/Quin cost té la ITE?

La tarifació d’honoraris d’aquest tipus de serveis no està regularitzat per la llei.

Es tarifen segons el nombre de entitats (habitatges + locals) i segurament et trobaràs amb ofertes dispars en el preu.

Són serveis professional i com a tals han de realitzar-se segons un codi ètic professionals i un estàndard mínims que no originin a competència deslleial.

Et deixaré un consells que has de tenir en compte per compara les ofertes i que et trobaràs al mercat.

Descarta ITE gratis de constructores!. Moltes estan desesperades per obligar-te a fer obres i has de vigilar amb la corrupció que pot haver-hi al darrere.

El tècnic que signa l’informe ha de ser un arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació. Ha d’estar col·legiat en el corresponent col·legi professional (COAC o CAATEEB) i tenir una assegurança de responsabilitat civil i donat d’alta en el règim de la seguretat social.

Comprova que inclou i que no inclou.

Com a mínim el servei de la ITE , a d’incloure:

 • Reunió amb el client per explicar el procediment i resoldre dubtes.
 • Gestió de tot el procediment fins a l’entrega del certificat d’aptitud.
 • Nº de dies de visites de inspecció a la finca i entitats.
 • Redacció de l’informe
 • Tràmit de mesures cautelars si calgués.
 • Exposició del resultat de la ITE al client
 • Gestió amb la Generalitat de la sol·licitud per obtenir el certificat d’aptitud.
 • Subsanació de requeriments en cas que ho requereix la revisió per part de la Generalitat (Agència de l’habitatge)
 • Entrega en paper i digital de la resolució de Certificat d’aptitud.

Has de tindre en compte que també la llei obliga a que l’edifici tingui:

 • El Llibre de l’edifici
 • El programa de rehabilitació sempre que tingui algun tipus de deficiència detectada.
 • La certificació d’eficiència energètica de l’edifici.

Desde el 3 de juny de 2021, segons Reial Decret 390/2021, d’1 de juny, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis. Es obligatori realitzar el certificat energètic als edificis que hagin de realitzar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) o inspecció equivalent.

Valora l’experiència en inspeccions ja que no tots els tècnics estan formats i preparats per aquest servei.

Valora el tipus de documentació complementaria que t’ofereixen i que estigui complert i ven documentat en fotografies, explicacions, recomanacions tècniques.

Veuràs la dedicació professional i un resultat útil per al client com a essència del treball ben fet. Això té un cost.

Des de TECAT no sabem treballar d’una altre forma. Per això sempre volem competir en qualitat per un bon servei de la professió i estar al costat del client oferint l’ajut que calgui.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir al contenido